• 09/2023/QĐ-TTg

  Quyết định quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC

 • 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

  Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

 • 241/KH-BCA

  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trong Công an nhân dân

 • 13/2023/NĐ-CP

  Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 • 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC

  Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

 • 09/2023/NĐ-CP

  Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.