• 100/2022/NĐ-CP

  Nghị định bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao

 • 73/2022/NQ-QH15

  Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

 • 46/2022/TT-BCA

  Thông tư quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác

 • 93/2022/NĐ-CP

  Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

 • 08/CT-BCA

  Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân

 • 59/2022/NĐ-CP

  Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử