Xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

17/01/2023

Xuất phát từ sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

17/01/2023

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 11 tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Thanh tra năm 2022

17/01/2023

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 10 tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Thanh tra năm 2022.

Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống rửa tiền

17/01/2023

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 10 tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống rửa tiền.

Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

13/01/2023

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 10 Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

13/01/2023

Nhằm đáp ứng các mục tiêu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quy định việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 01/01/2023

11/01/2023

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Trong đó, có nêu rõ các thủ tục thay sổ hộ khẩu bằng căn cước công dân từ ngày 01/01/2023.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

06/01/2023

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

05/01/2023

Ngày 31/12/2022, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (Thông tư 68).

Đã bắt đầu áp dụng các quy định của Luật Cảnh sát cơ động năm 2022

04/01/2023

Luật Cảnh sát cơ động được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Luật số 04/2022/QH15) chính thức có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2023, đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động; tuân thủ Hiến pháp cũng như kế thừa các quy định còn phù hợp; bổ sung các quy định mới nhằm thể hiện tính đặc thù của Cảnh sát cơ động.

Tìm kiếm