Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong Công an nhân dân

19/03/2024
Sáng 19/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2024 theo hình thức trực tuyến đến Công an các địa phương. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2023, Bộ Công an đã hoàn thành 88 văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, trình Quốc hội thông qua 04 luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 01 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 06 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 quyết định; chủ trì, phối hợp liên ngành ban hành 03 thông tư liên tịch, ban hành theo thẩm quyền 71 thông tư. Các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự được xây dựng, ban hành đã thể chế hóa được các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, Bộ Công an còn tham gia xây dựng hơn 20 luật, pháp lệnh, nghị quyết, hàng trăm nghị định, thông tư khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.
 
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an năm 2024, các đơn vị cần tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu xây dựng, ban hành 145 văn bản quy phạm pháp luật; gồm 10 dự án luật, 19 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 thông tư liên tịch, 113 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an. 
 

 

 
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trình bày tham luận về những khó khăn, thuận lợi cũng như kinh nghiệm trong quá trình xây dựng pháp luật với các nội dung như: Kết quả xây dựng, khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội xem xét, thông qua và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông; tiếp tục phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất nước quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; kết quả nghiên cứu và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương nắm vững các quan điểm chỉ đạo, những vấn đề mang tính chiến lược về công tác xây dựng pháp luật xác định tại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 19 ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu kết luận Hội nghị.

 
Đối với nhiệm vụ xây dựng 10 dự án luật theo Kế hoạch triển khai Kết luận số 19, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, các đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng cần quyết liệt hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực, tìm cách tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cán bộ, ngành, các cơ quan, đoàn đại biểu Quốc hội đối với các dự án luật; tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án luật, nghiên cứu kỹ lưỡng, dự đoán, đánh giá được hết những tình huống khó khăn phát sinh trong quá trình thẩm định, thẩm tra, thông qua các dự án luật để chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ sớm có phương án giải quyết.      
 
Bên cạnh đó, đối với nhiệm vụ xây dựng 135 văn bản dưới luật theo Chương trình năm 2024, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về chất lượng, tiến độ soạn thảo, tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị, địa phương. Tiếp tục rà soát, sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành để phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kịp thời đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.
 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu dự Hội nghị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2024, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp triển khai thực hiện việc tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng pháp luật, hằng tháng xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả, tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình lãnh đạo Bộ. 
 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng lưu ý các đơn vị cần quan tâm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm đối với xây dựng pháp luật về đấu tranh, phòng chống tội phạm của các nước để vận dụng vào thực tiễn xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự của Bộ Công an. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất gia nhập, ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế đa phương và song phương về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù...  
Hồng Giang
Tìm kiếm