• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/10/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 06/11/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc