• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu
Bộ Công an dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu, gồm: Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu; Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về dữ liệu.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Các loại văn bản khác
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/02/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/03/2024

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc