• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/09/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 29/11/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc