• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong Công an nhân dân

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/06/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/08/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc