• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 04/07/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc