• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan đăng ký, quản lý cư trú

Xem nội dung tại tập tin đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/04/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/06/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc