Bộ Công an lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo có 12 điều; áp dụng đối với cơ quan quản lý CSDLQGVDC và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin trong CSDLQGVDC theo quy định.

Theo đó, Điều 3 dự thảo Thông tư quy định cơ quan quản lý CSDLQGVDC có trách nhiệm cung cấp và xác nhận dịch vụ đã cung cấp đúng mục đích sử dụng. Việc cung cấp các dịch vụ được khai thác, sử dụng từ thông tin trong CSDLQGVDC thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Đồng thời, cơ quan quản lý CSDLQGVDC được quyền từ chối yêu cầu về cung cấp các dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC nếu không thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, sử dụng dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC không được sao chép, cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp cho mình được khai thác, sử dụng, trừ trường hợp được cơ quan quản lý CSDLQGVDC có thẩm quyền cho phép.

 

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo này là quy định về hình thức khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC, trong đó nêu rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao được khai thác qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc bằng văn bản yêu cầu được khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC.

 

Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát và các tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Công dịch vụ công Bộ Công an, bằng văn bản yêu cầu cung cấp các dịch vụ hoặc theo phương thức khác do Bộ Công an hướng dẫn.

 

Công dân được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC để khai thác thông tin của mình bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

Các tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Thông tư này được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin CSDLQGVDC bằng văn bản yêu cầu cung cấp dịch vụ.

 

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định rõ Thủ trưởng cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ Công an có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp trung ương; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử khai thác sử dụng dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC.

 

Giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; tổ chức hành nghề công chức, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công trên địa bàn quản lý khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC.

 

Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã và tổ chức khác có trụ sở chính trên địa bàn quản lý được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC.

 

Trưởng Công an cấp xã có thẩm quyền cho phép cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn quản lý được khai thác, sử dụng dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.