Công bố 15 luật liên quan đến CAND được Quốc hội khóa XIV thông qua

Tại Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 15 luật, trong đó có những luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3, gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017; Luật Đấu giá tài sản năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Cảnh vệ năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Quản lý ngoại thương năm 2017; Luật Du lịch năm 2017; Luật Thủy lợi năm 2017; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Luật Đường sắt năm 2017; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của 15 luật nêu trên để Công an các đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an./.