Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Ngày 06/8/2020, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Dự thảo này nhằm phục vụ việc triển khai, vận hành, khai thác, quản trị, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cải cách thủ tục hành chính.

Theo đó, dự thảo Nghị định gồm 03 điều với những nội dung cơ bản sau:

Dự thảo Nghị định bổ sung vào Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP về trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn trong việc cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho phù hợp với định hướng trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; giao trách nhiệm của Công an xã, phường, trị trấn là lực lượng chủ chốt có vai trò quản lý cư trú, thu thập, cập nhật thông tin dân cư, như sau: “5. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý từ sổ sách quản lý về cư trú, hộ tịch và từ công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

 

Cùng với đó, bổ sung hình thức khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định để tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… mà không phải thông qua hình thức bằng văn bản qua cơ quan nhà nước, như sau: “2. Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông, qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định”.

 

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 10 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định cụ thể việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng hình thức khai thác thông qua dịch vụ viễn thông và khai thác qua Cổng thông tin điện tử; các trường thông tin của công dân có thể khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua các hình thức khai thác này.

 

Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh quy định tại Điều 15 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP cũng được sửa đổi, bổ sung, như sau:

“1. Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho cơ quan Công an nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện đăng ký lại hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại.

4. Cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 18 Nghị định này”.

 

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.