Hỏi đáp trực tuyến

Đề nghị lực lượng Công an viên thuộc đối tượng được thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Pháp lệnh Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Yên Bái

Lực lượng Công an viên thuộc đối tượng được thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008, tuy nhiên, cho đến nay lực lượng này vẫn chưa được áp dụng thực hiện theo quy định. Cử tri đề nghị Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn giải quyết việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lực lượng Công an viên theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008 và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã. 

 

Ngày hỏi: 19/04/2019 Lượt xem: 1491

Câu trả lời

Bộ Công an trả lời như sau: 

 

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và quy định của pháp luật về Công an xã thì Công an viên là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, mức đóng, trách nhiệm đóng và trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như sau:

 

- Về chế độ bảo hiểm y tế: Tại Khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

 

- Về chế độ bảo hiểm xã hội: Tại Khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất để được hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất. 

 

- Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VII Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

 

Trường hợp Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần theo văn bản số 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của Bộ Công an về hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng. 

 

Trường hợp Công an viên khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

 

Như vậy, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an viên đã được ban hành và đang được thực hiện trên thực tế. Trường hợp Công an viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa được áp dụng thực hiện, đề nghị cử tri kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để được hướng dẫn và thực hiện theo quy định.   

Người trả lời: Bộ Công an