Cơ cấu tổ chức của INTERPOL

03/01/2019

Đại hội đồng:  Là cơ quan quyền lực cao nhất của INTERPOL. Đại hội đồng bao gồm đại diện các quốc gia thành viên. Tất cả các quốc gia thành viên có quyền cử đại biểu tham dự kỳ họp Đại hội đồng. Trưởng đoàn do cơ quan cấp Chính phủ nước đó cử ra.

 

Ban Lãnh đạo Thường trực INTERPOL: có 13 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 9 Ủy viên. Các thành viên của Ban Lãnh đạo Thường trực thuộc các nước thành viên khác nhau phân theo khu vực lãnh thổ. Đại hội đồng bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch trong số đại biểu các nước thành viên. Nhiệm kỳ của Chủ tịch là 4 năm, nhiệm kỳ của các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là 3 năm.

 

Ban Tổng Thư ký INTERPOL: Là cơ quan thường trực của INTERPOL.

 

Văn phòng INTERPOL quốc gia (NCB): Mỗi quốc gia thành viên phải thành lập một cơ quan trong nước hoạt động như Văn phòng quốc gia.

 

Ban Cố vấn: Bao gồm các cố vấn là những chuyên gia có năng lực tư vấn, có thể do Ban Lãnh đạo Thường trực chỉ định và được Đại hội đồng phê duyệt.

 

Cơ cấu tổ chức của INTERPOL.

Bản quyền: INTERPOL
Tìm kiếm