Xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có làm tăng chi ngân sách Nhà nước hay không?

Người gửi: Minh Hoàng

Việc xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có làm tăng số lượng người tham gia hay không? Có làm tăng chi ngân sách Nhà nước hay không? Xin Bộ Công an làm rõ hơn về vấn đề này?

 

Ngày hỏi: 22/04/2022 - Lượt xem: 648

Câu trả lời

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chỉ thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại các lực lượng, chức danh đã được thành lập, hoạt động hiện nay và đang được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 về bảo vệ dân phố để thống nhất thành một lực lượng với tên gọi chung mà không phải là thành lập lực lượng mới, không phải hình thành nên tổ chức bộ máy mới; cụ thể, dự thảo Luật sắp xếp, kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành 01 lực lượng chung để tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Với việc điều chỉnh theo hướng này sẽ không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động và không làm tăng chi ngân sách nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở cơ sở và kiện toàn, tinh gọn lực lượng, tổ chức bộ máy theo chủ trương chung hiện nay.

Người trả lời: Bộ Công an