Hỏi đáp trực tuyến

Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh có tài khoản riêng và được làm chủ tài khoản về kinh phí?

Người gửi: Cử tri tỉnh Lạng Sơn

Đề nghị Bộ Công an xem xét về việc cho tổ chức Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh có tài khoản riêng và được làm chủ tài khoản về kinh phí.

Ngày hỏi: 25/12/2020 Lượt xem: 16106

Câu trả lời

Về việc này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP và căn cứ quy định của Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh là đơn vị trực thuộc Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; kinh phí hoạt động được đảm bảo trong kinh phí thường xuyên và do đơn vị chủ quản là Công an cấp tỉnh (trực tiếp là Phòng Hậu cần) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, tại Điều 40, Chương XII Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định: “Tài chính của Đoàn bao gồm ngân sách Nhà nước cấp, đoàn phí và các khoản thu hợp pháp khác. Việc quản lý, sử dụng tài chính Đoàn phải tuân thủ theo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước”.

Như vậy, theo quy định hiện hành, Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh không phải là đơn vị dự toán, không có tài khoản riêng; nếu có tài khoản riêng và được làm chủ tài khoản về kinh phí, cần phải xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật, theo đó sẽ làm tăng biên chế, không phù hợp với chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an trong tình hình hiện nay.

 

Người trả lời: Bộ Công an