Hỏi đáp trực tuyến

Thay đổi, điều chỉnh về thiết kế nhà kho có cần phải thay đổi bổ sung hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy không?

Người gửi: Phan Quảng

Công ty của tôi là đơn vị cho thuê nhà kho, thời điểm nhà kho được thi công hoàn thiện và được các cơ quan chức năng thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy (PCCC) có diện tích sử dụng là: 11.400 m2. Tuy nhiên, sau khi tôi cho đơn vị ngoài thuê thì họ muốn lắp dựng văn phòng làm việc trong kho với diện tích 104 m2.  

Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp nêu trên, thì có cần phải thay đổi bổ sung hồ sơ thẩm duyệt về PCCC không? Nếu bổ sung thì hồ sơ cần thêm những gì?

 

Ngày hỏi: 15/09/2023 Lượt xem: 3018

Câu trả lời

Đối với trường hợp trên, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định định số 136/2020/NĐ-CP, khi có thay đổi, điều chỉnh về thiết kế ảnh hưởng đến bố trí công năng và các nội dung khác như: giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, giải pháp thoát nạn… thì chủ đầu tư phải lập thiết kế bổ sung để đảm bảo theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC và phải được thẩm duyệt các nội dung thay đổi, điều chỉnh trước khi thi công. Hồ sơ thẩm duyệt điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

Điểm d khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định như sau:

"d) Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình: Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật; văn bản góp ý thiết kế cơ sở về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC (nếu có); Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC; dự toán xây dựng công trình; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về PCCC quy định tại Điều 11 Nghị định này; bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh); văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có)..."

Người trả lời: Bộ Công an