Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu chuẩn thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy?

Người gửi: Lê Nam
Công ty tôi đang thực hiện thiết kế trụ sở mới có diện tích 700m2. Trong đó, chúng tôi dự kiến bố trí 20m2 để làm phòng máy chủ. Theo đơn vị thiết kế, phòng máy chủ có hệ thống sàn nâng chống cháy, chiều cao chân đế 300mm. Bao quanh phòng có 2 mặt bằng thạch cao bên trong có sợi thủy tinh chống cháy, 1 mặt bằng kính và 1 mặt bằng tường xây, cửa ra vào là loại gỗ công nghiệp 1 cánh. Với thiết kế như vậy, Bộ Công an cho tôi hỏi như sau:
 
- Công trình của công ty tôi có thuộc danh mục dự án, công trình do cơ quan phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy hay không?
 
- Thiết kế phòng máy chủ có tuân thủ theo quy định hiện hành về phòng cháy, chữa cháy không? Nếu không, thì thiết kế phòng máy chủ cần đáp ứng theo tiêu chuẩn nào?
 
- Đối với mô hình thiết kế của công ty tôi thì hồ sơ để nghiệm thu công trình bao gồm những văn bản gì? 
Ngày hỏi: 01/10/2021 Lượt xem: 9574

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an thấy nội dung câu hỏi của bạn đọc Lê Nam chưa nêu cụ thể về quy mô khối tích, công năng và tính chất nguy hiểm cháy, nổ của công trình nên Bộ Công an chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, căn cứ các thông tin trong nội dung câu hỏi, để đảm bảo an toàn PCCC công trình nêu trên cần tuân thủ các giải pháp PCCC cơ bản sau đây:

1. Để xác định công trình nêu trên có thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC hay không cần căn cứ quy định Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể, tại Mục 8 quy định nhà làm việc của doanh nghiệp cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5000m3 trở lên thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC hoặc Mục 17 quy định cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B có tổng khối tích từ 1.500m3 trở lên; hạng nguy hiểm cháy, nổ C, D, E có tổng khối tích từ 5.000m3 trở lên.

2. Thiết kế công trình và hạng mục phòng máy chủ nêu trên, chủ đầu tư cần căn cứ quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình để thiết kế giải pháp ngăn cháy, thoát nạn; căn cứ quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng để thiết kế hệ thống PCCC cho công trình. 

3. Nếu công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm về PCCC trong đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại Điều 13, hồ sơ nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

 

Người trả lời: Bộ Công an