Người đứng đầu, chỉ huy ở mỗi xã, phường của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có được xét biên chế không?

Người gửi: Dương Trần

Bộ Công an cho biết người đứng đầu, chỉ huy ở mỗi xã, phường của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có được xét biên chế không?

Ngày hỏi: 22/04/2022 - Lượt xem: 769

Câu trả lời

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định về lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không thuộc tổ chức bộ máy nhà nước nên không được xét biên chế như đối với cán bộ, công chức nhà nước. Các chức danh này khi tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Người trả lời: Bộ Công an