Hỏi đáp trực tuyến

Đề nghị xem xét điều chỉnh khung số lượng công an viên tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

Người gửi: Cử tri tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Pháp lệnh Công an xã và quy định của Chính phủ, Bộ Công an, theo đó Công an xã được bố trí 06 đồng chí thường trực tại xã (01 trưởng, 02 phó, 03 công an viên) và 02 công an viên phụ trách ấp. Việc bố trí số lượng công an viên thường trực tại xã như hiện nay chưa đủ sức thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết tình huống khi có vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra. Do đó, cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh khung số lượng công an viên tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ theo hướng tăng thêm 02 công an viên tại xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3173

Câu trả lời

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân các cấp rất quan tâm đến lực lượng Công an xã nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn. Việc bố trí số lượng Công an viên được quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, theo đó: “Mỗi xã được bố trí 01 Phó Trưởng Công an xã; đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1 và xã loại 2 được bố trí không quá 02 Phó Trưởng Công an xã. Mỗi thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương được bố trí 01 Công an viên; đối với thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1, xã loại 2 được bố trí không quá 02 Công an viên. Tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã được bố trí không quá 03 Công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày”.

Tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 12/2010/TT-BCA, ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, quy định: “Căn cứ vào quy định của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên của từng xã, từng thôn, bản”.

Ngày 08/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, tại Khoản 5, Điều 1 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Như vậy, số lượng cụ thể Công an viên do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; đề nghị cử tri kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang để được giải quyết.

Người trả lời: Bộ Công an