Tìm thấy 31 văn bản

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Ngày ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: 06/09/2018

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 10/04/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật... giai đoạn 2018 - 2021"

Ngày ban hành: 06/03/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật... giai đoạn 2018 - 2021" trong năm 2018

Ngày ban hành: 06/03/2018

Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2018 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 29/01/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018

Ngày ban hành: 29/01/2018

Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an

Ngày ban hành: 23/01/2018

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Ngày ban hành: 23/01/2018