Tìm thấy 42 văn bản

Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2018 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 29/01/2018

Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an

Ngày ban hành: 23/01/2018

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Ngày ban hành: 23/01/2018

Quyết định ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 18/08/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày ban hành: 05/04/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2017 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 03/02/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân năm 2017

Ngày ban hành: 25/01/2017

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Ngày ban hành: 25/01/2017