Tìm thấy 177 văn bản

Quy định về phối hợp trong công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính trong CAND

Ngày ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: 09/02/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014

Ngày ban hành: 28/12/2017

Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Ngày ban hành: 14/12/2017

Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 06/12/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/11/2017

Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Ngày ban hành: 26/10/2017

Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Ngày ban hành: 22/08/2017

Quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 23/03/2017