Tìm thấy 46 văn bản

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày ban hành: 05/04/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2017 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 03/02/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân năm 2017

Ngày ban hành: 25/01/2017

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Ngày ban hành: 25/01/2017

Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an

Ngày ban hành: 27/06/2016

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an

Ngày ban hành: 23/06/2016

Quyết định về quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu...

Ngày ban hành: 11/05/2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Ngày ban hành: 02/02/2016