Vị trí, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Người gửi: Cao Công Tố

Vị trí, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách) trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở là gì?

Ngày hỏi: 22/04/2022 - Lượt xem: 1675

Câu trả lời

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giữ một vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và trong suốt quá trình hình thành, phát triển từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, lực lượng này đã có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn cơ sở, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Trong bối cảnh hiện nay và thời gian tiếp theo càng thấy rõ hơn vị trí, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân để giải quyết kịp thời các vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự và giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, từ sớm, từ xa là yêu cầu cần thiết; qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng xã hội an ninh, an toàn vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Người trả lời: Bộ Công an