Hỏi đáp trực tuyến

Quy định về kiểm tra phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống kệ công nghiệp

Người gửi: Phan Thị Thanh Ngân

Công ty chúng tôi sắp tới có lắp đặt hệ thống giá kệ công nghiệp (bao gồm hệ thống kệ, sàn mazzanine, hàng rào phân khu, diện tích khoảng 540 m2 nằm trong nhà xưởng 5000 m2). Tôi muốn hỏi Bộ Công an, có quy định nào về việc kiểm tra phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống kệ công nghiệp không? Nếu có thì gồm những quy định như thế nào?  

Ngày hỏi: 03/10/2023 Lượt xem: 2283

Câu trả lời

- Căn cứ nội dung điều chỉnh bổ sung giá kệ công nghiệp có diện tích 540 m2 trong nhà xưởng 5000 m2, chủ cơ sở thực hiện việc thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

- Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với cơ sở theo quy định điểm đ khoản 3 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, nội dung kiểm tra bao gồm việc duy trì yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với việc bố trí các giá kệ, chất hàng nguy hiểm trên giá kệ, trang bị lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại khu vực trên theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. 

Điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định như sau:

"b) Tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt. Trường hợp trong quá trình thi công nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy ảnh hưởng đến một trong các nội dung quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định này thì lập thiết kế bổ sung để bảo đảm theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy và phải được thẩm duyệt các nội dung thay đổi, điều chỉnh trước khi thi công."

Điểm đ khoản 3 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định như sau:

"đ) Cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ 06 tháng một lần đối với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; định kỳ một năm một lần đối với hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy và các cơ sở còn lại thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; kiểm tra đột xuất khi phát hiện các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này hoặc vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra một năm một lần trong quá trình thi công đối với công trình xây dựng thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này." 
Người trả lời: Bộ Công an