Hỏi đáp trực tuyến

Phương án phòng cháy chữa cháy

Người gửi: Nguyễn Tường Bảo Vy

Gia đình tôi có 01 hội trường 450m2 và 02 hội trường 300m2 để cho thuê tổ chức tiệc cưới. Thường ngày chỉ có 01 đến 03 người gồm tôi là quản lý và hai nhân viên lau dọn. Cả ba chúng tôi đều đã học nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn. Vậy chúng tôi phải xây dựng phương án PCCC như thế nào, cần những thủ tục gì? Rất mong được Bộ Công an hướng dẫn.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4289

Câu trả lời

Gia đình công dân Nguyễn Tường Bảo Vy có 01 hội trường 450m2 và 2 hội trường 300m2 để cho thuê tiệc cưới, như vậy cơ sở này thuộc loại hình cơ sở “Trung tâm hội nghị” và thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý PCCC quy định tại Mục 3, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (sau đây gọi chung là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) và phải bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

* Về “xây dựng phương án PCCC”:

Theo quy định tại Mục a, Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP “Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ sở, trưởng thôn, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý của mình (sau đây gọi chung là phương án chữa cháy của cơ sở)”. Phương án chữa cháy của cơ sở được xây dựng theo mẫu PC 11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

* Về thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở:

Do công dân Nguyễn Tường Bảo Vy không nói rõ 03 hội trường có sức chứa là bao nhiêu chỗ ngồi nên chưa có cơ sở để khẳng định thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở.

- Trường hợp nếu các hội trường nêu trên có tổng sức chứa dưới 300 chỗ ngồi (không thuộc Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP): Căn cứ quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 66/2014/TT-BCA thì người đứng đầu cơ sở phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở. Phương án chữa cháy được phê duyệt gửi về cơ quan Cảnh sát PCCC quản lý địa bàn để theo dõi.

- Trường hợp các hội trường nêu trên có tổng sức chứa trên 300 chỗ ngồi (thuộc Mục 3, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP): Căn cứ quy định tại Mục b, c Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 66/2014/TT-BCA thì thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở thuộc Trưởng phòng Cảnh sát PCCC thuộc Cảnh sát PCCC cấp tỉnh hoặc Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp tỉnh.

* Về thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở:

Khi phương án chữa cháy được xây dựng xong, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC phê duyệt bao gồm:

- Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở;

- Hai phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án duyệt, ký tên, đóng dấu.

Nếu công dân Nguyễn Trường Bảo Vy cần biết thêm chi tiết về vấn đề này có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Cảnh sát PCCC phụ trách địa bàn để được hướng dẫn cụ thể./.
 

Người trả lời: Bộ Công an