Hỏi đáp trực tuyến

Quy định bắt buộc về trang thiết bị đối với nhà chung cư

Người gửi: Nguyễn Như Ngọc

Bộ Công an cho tôi hỏi có quy định bắt buộc nào về các trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy đối với nhà chung cư không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 897

Câu trả lời

- “Nhà chung cư cao từ 05 tầng trở lên; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích 5000 m³ trở lên” (được nêu tại mục 10, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ) thuộc đối tượng phải thiết kế, thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Theo đó, việc thiết kế, trang bị phương tiện PCCC (như hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, bình chữa cháy…) đối với nhà chung cư cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5000 m³ trở lên được quy định cụ thể tại TCVN 3890:2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng TCVN 5738:2001;…

- Đối với các nhà chung cư không thuộc đối tượng phải thiết kế, thẩm duyệt thiết kế về PCCC nêu trên (không thuộc Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) thì vẫn phải thiết kế, trang bị các phương tiện PCCC theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC (quy định tại Khoản 6, Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).

- Ngoài việc trang bị phương tiện PCCC cho toàn tòa nhà nêu trên, mỗi hộ gia đình cần tự trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của từng hộ gia đình theo quy định tại Khoản 3, điều 9 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Người trả lời: Bộ Công an