Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục lập phương án phòng cháy, chữa cháy

Người gửi: Trương Minh Quang

Tôi chuẩn bị mở công ty về trang trí nội thất. Diện tích văn phòng cùng nhà xưởng của công ty khoảng trên 300 m2, số lượng nhân viên khoảng 25 người. Bộ Công an cho tôi hỏi, quy mô công ty của tôi như vậy có cần lập phương án phòng cháy, chữa cháy không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Ngày hỏi: 27/10/2020 Lượt xem: 4560

Câu trả lời

Theo bạn đọc Trương Minh Quang cho biết, bạn chuẩn bị thành lập công ty hoạt động về trang trí nội thất, diện tích văn phòng cùng nhà xưởng khoảng trên 300 m2, đây là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP). Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, người đứng đầu Công ty của bạn có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy (PACC) sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý của mình (PACC của cơ sở). PACC này phải đảm bảo các yêu cầu và nội dung cơ bản quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và được xây dựng theo mẫu PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (có hướng dẫn ghi PACC). PACC phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 66/2014/TT-BCA.

Trong câu hỏi, bạn Trương Minh Quang mới cho biết diện tích (khoảng trên 300 m2) mà chưa cho biết khối tích của cơ sở. Trường hợp cơ sở của bạn có khối tích từ 5.000 m3 trở lên (cơ sở thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) thì bạn phải gửi PACC tới cơ quan Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ để được phê duyệt. Trường hợp cơ sở của bạn có khối tích nhỏ hơn 5.000 m3 (cơ sở không thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) thì người đứng đầu cơ sở tự phê duyệt PACC của cơ sở.

Đề nghị bạn Trương Minh Quang liên hệ với cơ quan Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

Người trả lời: Bộ Công an