Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính

04/02/2021
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BCA ngày 12/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BCA ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân; Căn cứ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Công an hướng dẫn tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Cơ quan Công an có chức năng giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc cơ chế một cửa trong các lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Quản lý xuất nhập cảnh và Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ như sau:
1. Quyền của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính

- Được hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính.

- Phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về sự không cần thiết, tính không hợp lý và không hợp pháp của thủ tục hành chính.

- Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cán bộ, chiến sĩ Công an khi có căn cứ, chứng cứ chứng minh việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định của pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

- Yêu cầu cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính theo thẩm quyền của đơn vị tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

- Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về trình tự, thủ tục, cách thức giải quyết công việc; thái độ, tác phong của cán bộ, chiến sỹ hoặc các vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định;

- Đề nghị được gặp Thủ trưởng đơn vị giải quyết thủ tục hành chính sau khi đã được bộ phận chức năng giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính nhưng vẫn thắc mắc, kiến nghị.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Những hành vi tổ chức, cá nhân không được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính
3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính
4. Nơi thực hiện thủ tục hành chính
5. Danh sách các cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết