Chỉ thị về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới

11/06/2012
Để tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng đổi mới công tác lý luận CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết số 08-ĐQ/ĐUCA ngày 01/6/2012 của Đảng ủy Công an Trung ương "Về công tác lý luận CAND trong tình hình mới", lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau:

Xem nội dung ở file đính kèm.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website