Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân

19/05/2014
Ngày 18/4/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 về tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân (CAND). Chỉ thị nêu rõ:

Trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và 2 năm thực hiện Khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” đã giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có sự chuyển biến rõ nét về kỷ cương, kỷ luật; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tuân thủ quy trình, quy chế công tác; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tư thễ, lễ tiết tác phong, quan hệ giao tiếp ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên; hàng nghìn tấm gương CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm hy sinh, cương quyết tấn công tội phạm, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; uy tín và vị trí của CAND ngày được nâng cao.

Để tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trong tình hình hiện nay; mặc dù đã tổng kết thực hiện Cuộc vận động, nhưng việc siết chặt kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc chính quy, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ đối với CBCS vẫn có vai trò đặc biệt quan trọng và cần chỉ đạo thực hiện thường xuyên, vì vậy lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, giải pháp siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chính quy theo điều lệnh và nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Các đợt sinh hoạt chính trị phải gắn với việc học tập, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND…; lồng ghép với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của lực lượng CAND, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015).

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự hoạt động thành băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về môi trường và tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và quản lý vũ khí, vật liệu nổ; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực của đội ngũ CBCS, nhất là đối với lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo chế độ chính sách đối với CBCS; đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu về kinh phí, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

3. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình, chế độ công tác nhằm kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ và trong việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. Nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy định về điều lệnh CAND; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh, nhất là đối với cán bộ chuyên trách làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ về việc tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật hằng năm nhằm xây dựng tác phong làm việc chính quy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của CBCS.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành điều lệnh CAND và thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử của CBCS Công an, nhất là các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức và công dân. Công tác kiểm tra trước hết là trách nhiệm của thủ trưởng và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; đồng thời nghiên cứu tổ chức các hình thức kiểm tra chéo giữa các đơn vị, địa phương để đánh giá được khách quan, chính xác.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 87/KH-BCA ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn về đạo đức và tiêu chí về văn hóa giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp và nhân dân của CBCS. Sớm hoàn thành việc nghiên cứu đề tài khoa học “Văn hóa ứng xử của CAND Việt Nam” để cung cấp luận cứ khoa học cho Bộ hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa ứng xử của CBCS. Tổ chức tốt việc xây dựng và xét công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; các cuộc tọa đàm, nói chuyện, hội thảo, hội thi tìm hiểu về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho CBCS gắn với các đợt sinh hoạt chính trị khác nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng nếp sống văn hóa trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ đi đôi với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tác phong chính quy, khoa học, làm cho văn hóa gắn chặt kết chặt chẽ với công tác, chiến đấu và xây dựng đạo đức, lối sống của người chiến sĩ CAND theo chuẩn mực tư cách người Công an cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác của Công an các đơn vị, địa phương. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm giảm thủ tục, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi trong giải quyết các công việc đối với tổ chức và công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định về việc định kỳ lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công việc và tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS. Chú trọng tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” để chủ động phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm tồn tại trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

7. Đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, đặc biệt là Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn các cấp trong CAND. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp không những phải đề ra chương trình, nội dung, biện pháp thực hiện thiết thực, phù hợp mà còn phải thực sự gương mẫu, đi đầu chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác chính quy, ứng xử văn hóa, thực sự là tấm gương sáng cho CBCS cấp dưới học tập, noi theo./.

BBT
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website