Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026

14/04/2022
Lượt xem: 3518
Ngày 14/4/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/BDVTW-BCA ngày 15/6/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị, về phía Ban Dân vận Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương…

Về phía Bộ Công an có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an…

Toàn cảnh Hội nghị. 
 
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. 


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Dân vận Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 với Bộ Công an. Việc ký kết và thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân vận với Bộ Công an được coi là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận của hệ thống chính trị đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả hơn với mục đích: Củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.


Hội nghị tổng kết là dịp để Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, các hạn chế và chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận để hai Bên nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện, từ đó xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo cho sát với thực tiễn, đạt hiệu quả cao hơn.

Trình bày tóm tắt Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, qua 05 năm thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các nội dung phối hợp. Nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận đã có bước chuyển biến tích cực; hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân ngày càng được nâng lên. 

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị.


Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã kịp thời đến được với người dân, nhất là chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc, đồng bào theo tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; thực hành dân chủ, công khai minh bạch; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và gây dựng được hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân “hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có chuyển biến tích cực, hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả có sức lan toả trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Tô Lâm và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2022 – 2026.


Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận và lực lượng Công an các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả… góp phần tăng cường công tác phối hợp với cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cùng thực hiện công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; động viên Nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong những năm qua. 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2022 – 2026.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026.


Nhấn mạnh một số nội dung của chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an sẽ phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp chỉ đạo tăng cường đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín, cốt cán tôn giáo, lực lượng nòng cốt ở vùng trọng điểm, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng viên giới, biển đảo... 

Đồng thời, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nâng cao ý thức tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp trong tổng hợp, trao đổi thông tin về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân…

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị. 


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Ban Dân vận các cấp để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định công tác dân vận là công tác cơ bản, chiến lược, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm nền tảng cho các biện pháp công tác công an. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp rất chặt chẽ, thường xuyên với Ban Dân vận Trung ương trong công tác chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận, đặc biệt là Chương trình phối hợp số 38 giai đoạn 2016 – 2021. Những kết quả sau 05 năm thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân và Ban Dân vận các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện công tác dân vận trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an nhân dân và Ban Dân vận các cấp tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026 và tham mưu tỉnh ủy, thành ủy có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. 

Các đại biểu dự Hội nghị.


Ban Dân vận và lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực hiện công tác dân vận. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân và Ban Dân vận các cấp; đặc biệt là lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở…

 

Hồng Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website