Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Căn cước

02/06/2023
Chiều 2/6/2023, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, sau khi Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Căn cước, Trung tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QP&AN) của Quốc hội đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước.
Chủ nhiệm Uỷ ban QP&AN của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước. 

Theo đó, Uỷ ban QP&AN nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Căn cước như Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, việc ban hành Luật Căn cước nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Căn cước công dân hiện hành.
 
“Đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đồng bộ, sớm hoàn thiện ứng dụng tài khoản định danh điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy tối đa hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước” – Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN nêu quan điểm.
 
Về hồ sơ dự án Luật, Trung tướng Lê Tấn Tới cho rằng, hồ sơ dự án Luật cơ bản đã đầy đủ các tài liệu theo quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5. Để bảo đảm tính khả thi, đề nghị tiếp tục rà soát và đánh giá sâu hơn về tác động của các chính sách mới trong dự án Luật; rà soát, chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng dự thảo nghị định, thông tư, tạo điều kiện triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt khi Luật có hiệu lực thi hành.  
 

 
Các đại biểu dự phiên họp.

“Ủy ban QP&AN cho rằng, việc chỉnh lý tên gọi “Luật Căn cước công dân (sửa đổi)” thành “Luật Căn cước” nhằm bảo đảm tính bao quát, đầy đủ, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật, phù hợp với yêu cầu quản lý và khai thác, sử dụng trong các giao dịch của người dân; do vậy, nhất trí tên gọi của dự thảo Luật là Luật Căn cước” – Chủ nhiệm Uỷ ban QP&AN Lê Tấn Tới nêu rõ.
 
Uỷ ban QP&AN cũng cơ bản nhất trí phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật, vì dự án Luật được xây dựng trên cơ sở Luật Căn cước công dân hiện hành, có bổ sung, sửa đổi một số quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhưng vẫn phù hợp và kế thừa các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ Căn cước công dân. Song, cần lưu ý làm rõ thêm về “Căn cước điện tử” trong dự thảo Luật, vì Căn cước điện tử được giải thích là “tài khoản định danh điện tử”; đồng thời làm rõ hơn cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn đối với đối tượng là người gốc Việt Nam không có quốc tịch đang sinh sống ở Việt Nam cho phù hợp với tên gọi. 
 
“Ủy ban QP&AN thấy rằng, dự thảo Luật đã bổ sung, chỉnh lý nội dung giải thích một số từ ngữ so với Luật hiện hành, cơ bản phù hợp và đáp ứng tình hình thực tiễn” – Trung tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh; đồng thời cho biết, nhất trí với việc bổ sung đối tượng áp dụng là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch và cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt Nam sẽ mở ra hướng giải quyết đối với một bộ phận người gốc Việt Nam có nguyện vọng cần có một loại giấy tờ tùy thân, giúp họ ổn định cuộc sống, có việc làm, con em được đến trường, bảo đảm quyền lợi trong giao dịch dân sự, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước. 
 
Về nội dung thể hiện trên thẻ Căn cước (Điều 19), Uỷ ban QP&AN cơ bản nhất trí nội dung điều này nhằm bảo đảm đầy đủ các thông tin cần thiết đối với một công dân; đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử.  “Ủy ban QP&AN cơ bản nhất trí việc tích hợp một số thông tin về công dân vào thẻ Căn cước nhằm góp phần giảm giấy tờ cho công dân, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và công dân trong các giao dịch hành chính, dân sự, đi lại, cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời đề nghị, việc tích hợp thông tin phải đi đôi với việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và quản lý, sử dụng thông tin để bảo vệ quyền công dân, bí mật đời tư của công dân” – Trung tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Uỷ ban QP&AN cũng nêu quan điểm nhất trí về các nội dung cơ quan soạn thảo đề xuất như về thời hạn, nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước; về thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước; về cấp, quản lý Căn cước điện tử…
Minh Ngọc - Phương Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website