Đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự

14/01/2022
Lượt xem: 1967
Năm 2021, lực lượng pháp chế Công an nhân dân đã tham mưu, đề xuất trình Quốc hội thông qua 02 luật, trình Chính phủ ban hành 12 nghị định, 02 quyết định; liên bộ ban hành 02 thông tư liên tịch; ban hành theo thẩm quyền 137 thông tư; tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy; triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp căn cước công dân, tạo tiền đề cho việc xây dựng Chính phủ, xã hội số, công dân số, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Đó là những kết quả nổi bật ghi nhận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai Chương trình công tác năm 2022 của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an, tổ chức chiều 14/01/2022 tại Hà Nội. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an nêu rõ: Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng đơn vị đã triển khai công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan cấp trên.

Toàn cảnh Hội nghị.


Cụ thể, lực lượng pháp chế Công an nhân dân đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, trình Quốc hội thông qua 02 luật, trình Chính phủ ban hành 12 nghị định, 02 quyết định; liên bộ ban hành 02 thông tư liên tịch; ban hành theo thẩm quyền 137 thông tư; tiếp tục hoàn thiện thủ tục xây dựng 05 luật trình Chính phủ, Quốc hội năm 2022... Các văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế đã được Bộ Công an tham mưu ban hành và trực tiếp ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, trong năm 2021, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã chủ trì tham mưu ban hành kịp thời nhiều văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy; triển khai, quản lý, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân, tạo tiền đề cho việc xây dựng Chính phủ, xã hội số, công dân số và quản trị xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì Hội nghị.


Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, đơn vị đã hoàn thành các thủ tục đề xuất, đàm phán, ký kết, phê chuẩn, phê duyệt 08 hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và phòng, chống tội phạm; hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu dẫn độ... Bên cạnh đó, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cũng đã làm tốt vai trò là Cơ quan Thường trực của Bộ Công an về cải cách hành chính, tư pháp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu ban hành mới 54 thủ tục, sửa đổi, bổ sung, thay thế 70 thủ tục, bãi bỏ 44 thủ tục hành chính; nâng mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan Công an đạt 97,96%.

Tổng kết phong trao thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, đơn vị đã được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều cá nhân, tập thể được Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Tổng hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Tổng hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trong năm 2021.

Khẳng định vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện các quy phạm, văn bản pháp luật, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Công an nhân dân là rất nặng nề. Do đó đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phải bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo đề ra những giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Tiếp tục tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các giải pháp hoàn thiện thể chế, xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm đột phá được đồng chí Bộ trưởng kết luận tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý, Đảng bộ, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và giàu kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới. Đề cao tính chủ động, sáng tạo, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Năm 2022, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cần chủ trì, phối hợp chuẩn bị tốt 05 Dự án luật để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội hoặc trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án luật khác liên quan đến an ninh, trật tự để đưa chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong những năm sắp tới. Chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến vào việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự; nghiên cứu triển khai xây dựng các đề án, dự án như: Hệ thống Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện trong công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp... Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất gia nhập, ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế song phương, đa phương về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù với các nước.

Đề nghị đơn vị khẩn trương xây dựng trình Đảng ủy Công an Trung ương Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021-2030; tham mưu với lãnh đạo Bộ ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan Công an có chức năng giải quyết thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu dự Hội nghị. 

Quang Khải
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website