Hỏi đáp trực tuyến

Làm lại phương án phòng cháy, chữa cháy

Người gửi: Nguyễn Anh Dũng

Xí nghiệp tôi là doanh nghiệp Nhà nước, diện tích mặt bằng 2700 m2. Xí nghiệp tôi đã có phương án chữa cháy theo mẫu PC16 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 vào tháng 4/2006. Bộ Công an cho tôi hỏi, chúng tôi có phải làm lại phương án chữa cháy theo Thông tư mới số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 không? Nếu có thì trình tự và thủ tục làm lại như thế nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3184

Câu trả lời

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, thì người đứng đầu cơ sở của anh Nguyễn Anh Dũng có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở. Phương án này được xây dựng theo mẫu PC11 ban hành hèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ và thay thế cho phương án chữa cháy theo mẫu PC16 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 mà cơ sở đã xây dựng.

Trong thư anh Nguyễn Anh Dũng không nêu rõ đặc điểm, quy mô, tính chất hoạt động, ngành nghề kinh doanh của cơ sở nên chưa xác định được thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở này:

- Trường hợp nếu xí nghiệp của anh Dũng không thuộc danh mục cơ sở nguy hiểm cháy nổ thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thì phương án chữa cháy do người đứng đầu xí nghiệp có trách nhiệm phê duyệt.

- Trường hợp nếu xí nghiệp của anh Dũng thuộc danh mục cơ sở nguy hiểm cháy nổ thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thì thẩm quyền phê duyệt phương án này thuộc về cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy trực tiếp quản lý địa bàn. Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở được thực hiện theo điểm 13 mục II phần II nội dung thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định số 4744/QĐ-BCA-C66 ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an./.
 

Người trả lời: Bộ Công an