Chú ý

Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Trong đó nêu rõ: