Chú ý

24/07/2019
Lượt xem: 11204
Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Trong đó nêu rõ:

 

I. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm không chậm trễ, ngay lập tức phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan tới danh sách tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định hoặc Việt Nam chỉ định được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và báo cáo ngay cho lực lượng chống khủng bố Bộ Công an (Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an; địa chỉ liên hệ: Số 15 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0692341269; hộp thư điện tử: groupckbqt@gmail.com).
 

II. Thủ tục khiếu nại, khởi kiện của tổ chức, cá nhân đối với việc đưa vào, đưa ra khỏi Danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố:

1. Ở Việt Nam

* Đầu mối liên hệ hướng dẫn về thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị đưa vào danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố (đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an) như sau:

- Họ và tên cán bộ phụ trách: Trung tá Đàm Văn Minh.
- Chức vụ: Cán bộ Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an.
- Địa chỉ liên hệ: Số 15 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0692341269.
- Hộp thư điện tử: groupckbqt@gmail.com.

* Quy trình thủ tục giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân đối với việc đưa vào, đưa ra khỏi Danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an theo đường dẫn sau:
http://bocongan.gov.vn/TTHC/Pages/chi-tiet.aspx?itemID=539

* Tổ chức, cá nhân có thể khởi kiện quyết định đưa vào, đưa ra khỏi Danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định của Điều 117 Luật Tố tụng hành chính 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

"1. Khi khởi kiện vụ án hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải làm đơn khởi kiện theo quy định tại Điều 118 của Luật này.
2. Cá nhân có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của cá nhân; ở phần cuối đơn cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ.
3. Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.
4. Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này là người không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện."
.
Mẫu đơn khiếu nại như tập tin đính kèm.

2. Đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định, đầu mối liên hệ là:

* Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc:

- Họ và tên cán bộ phụ trách: Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên.
- Chức vụ: Bí thư thứ nhất.
- Địa chỉ liên hệ: 866 United Nations Plaza, Suite 428, New York NY 10044, USA.
- Điện thoại: +12126440594.
- Hộp thư điện tử: info@vietnam-un.org.

* Thanh tra Ủy ban trừng phạt ISIL và AL-Qaida của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc:

https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson