Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

13/04/2022
Sáng ngày 13/4/2022, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (CAND) theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an, Hà Nội đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của các đơn vị thuộc Bộ Công an... Tại điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo và thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế công tác, chú trọng chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; gắn việc bố trí, sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ uy tín, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, ngày 26/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6845/QĐ-BCA-V03 quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, đồng thời ban hành văn bản yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các cấp.

Trong xây dựng, hoàn thiện quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành 15 thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các lĩnh vực công tác Công an.

Nội dung thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác tiếp tục đổi mới như: bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, địa phương, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát; cùng đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về an ninh trật tự. 

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, thực hiện dân chủ theo hướng hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm hiệu quả công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở của lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết, giám sát, kiến nghị, phản ánh việc thực thi công vụ của cán bộ, chiến sĩ CAND. 

Kết quả, mối quan hệ giữa Công an với nhân dân ngày càng được gắn bó keo sơn. Hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CAND tận tâm phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ "Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội" ngày càng được tôn vinh, nhân rộng; tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ ở cơ sở trong CAND cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động; giúp lực lượng CAND nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, chiến sĩ, từ đó xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hướng đến mục tiêu "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" vào năm 2030.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân chủ ở cơ sở đối với lực lượng CAND; khái quát kết quả thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an thời gian qua; đồng thời chỉ đạo, định hướng Công an các đơn vị, địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phát huy dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thực hiện tốt công tác nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát hiện những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực hiện dân chủ ở cơ sở để phòng ngừa từ sớm, từ xa và có phương hướng giải quyết những vấn đề phức tạp, điểm nóng phát sinh từ những hạn chế, bất cập trên.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các Thông tư của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ; triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng CAND tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể để nhân dân hiểu, giúp đỡ và giám sát lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CAND, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác Công an; đặc biệt triển khai cung cấp các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; triển khai vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và việc cấp, quản lý căn cước công dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở CAND; tổng kết, khen thưởng cũng như kịp thời phát hiện, uốn nắn, phòng ngừa những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các đơn vị, địa phương và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện chấm điểm định kỳ hàng năm, đưa tiêu chính đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thành một nội dung đánh giá thi đua của Công an các đơn vị, địa phương.

 Thiếu tướng Phạm Công Nguyên công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; trình bày Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân từ năm 2016 đến năm 2021; khái quát nhận thức chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quán triệt nội dung cơ bản 15 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong CAND. Tiếp đó, đại diện Công an một số đơn vị, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị.

Hội nghị cũng cung cấp cho các đại biểu tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện dân chủ cho cán bộ, chiến sĩ CAND, bảo đảm và phát huy dân chủ khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân cũng như phát huy dân chủ trong nội bộ CAND.

Công Nghiệp
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website