Tìm thấy 5 văn bản

Quyết định quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC

Ngày ban hành: 12/04/2023

Hiệu lực: 10/07/2023

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: 12/12/2022

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Ngày ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: 06/09/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Ngày ban hành: 05/07/2017

Về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Ngày ban hành: 05/06/2017