Tìm thấy 67 văn bản

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027" năm 2022

Ngày ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: 28/01/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2022

Ngày ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: 27/01/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân năm 2022

Ngày ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: 21/01/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: 21/01/2022

Quyết định ban hành Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: 21/01/2022

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30/6/2021)

Ngày ban hành: 17/11/2021

Hiệu lực: 17/11/2021

Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027"

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: 30/06/2021