Tìm thấy 7 văn bản

Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/08/2022

Về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND

Ngày ban hành: 07/05/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Ngày ban hành: 05/07/2017

Về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Ngày ban hành: 05/06/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 22/05/2017

Chỉ thị về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016

Ngày ban hành: 22/06/2016

Về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 21/09/2012