Tìm thấy 9 văn bản

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Ngày ban hành: 18/08/2022

Hiệu lực: 01/09/2022

Pháp lệnh quản lý thị trường

Ngày ban hành: 08/03/2016

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Ngày ban hành: 23/12/2014

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Ngày ban hành: 19/10/2007

PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA

Ngày ban hành: 20/04/2007

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Ngày ban hành: 15/12/2006

Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày ban hành: 28/12/2000