Tìm thấy 21 văn bản

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: 12/12/2022

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 24/11/2021

Hiệu lực: 01/12/2021

Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 18/11/2021

Hiệu lực: 18/11/2021

Quyết định về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Ngày ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: 15/11/2021

Quyết định quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

Ngày ban hành: 08/11/2021

Hiệu lực: 09/11/2021

Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày ban hành: 17/05/2016

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày ban hành: 06/05/2016

Quyết định quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an

Ngày ban hành: 07/03/2016