Tìm thấy 26 văn bản

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày ban hành: 28/02/2024

Hiệu lực: 28/02/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày ban hành: 14/02/2024

Hiệu lực: 14/02/2024

Ngày ban hành: 14/02/2024

Hiệu lực: 14/02/2024

Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ngày ban hành: 22/09/2023

Hiệu lực: 10/12/2023

Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày ban hành: 17/08/2023

Hiệu lực: 10/10/2023

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: 12/12/2022

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 24/11/2021

Hiệu lực: 01/12/2021

Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 18/11/2021

Hiệu lực: 18/11/2021