Tìm thấy 102 văn bản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Ngày ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: 10/01/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Ngày ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Ngày ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Ngày ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: 01/01/2021