Tìm thấy 72 văn bản

Thông tư liên tịch qui định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về qui định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Ngày ban hành: 18/02/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiên sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

Ngày ban hành: 08/11/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 2/6/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CAND

Ngày ban hành: 15/07/2010

SỐ 08/2009/TTLT/BCA-BNG NGÀY 06-10-2009 CỦA BỘ CÔNG AN, BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VÀ GIẤY THÔNG HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17-8-2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

Ngày ban hành: 23/06/2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC NGÀY 24-7-2009 CỦA BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2008/QĐ-TTG NGÀY 18-3-2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ

Ngày ban hành: 22/06/2010

SỐ 09/2009/TTLT-BCA-BYT NGÀY 03-11-2009 CỦA BỘ CÔNG AN, BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE ĐỂ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Ngày ban hành: 22/06/2010

SỐ 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL NGÀY 22-7-2009 CỦA BỘ CÔNG AN, BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Ngày ban hành: 22/06/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 14/08/2009